​​info@researchware.org             

​​​آکادمی پژوهش‌افزار

وبینار نگارش مقالات علمی با رویکردهای مدرن

مولفه‏ های مهم تاثیرگذار بر کیفیت مقاله علمی

 •      مبتنی بودن بر «متدولوژی مناسب» پژوهش مورد نظر (بر اساس نوع مطالعه پژوهشی)
 •        مبتنی بودن بر «تحلیل آماری مناسب» بخصوص در دو بخش «متد» و «یافته‏ ها»
 •       منطبق بودن بر استاندارد نگارشی مربوطه (منطبق با نوع مقاله)
 •         وضعیت «گرامر صحیح» جملات و پاراگرافهای مندرج در متن مقاله
 •         برخورداری از وضعیت مناسب «مشابهت متنی» یا Similarity (جلوگیری از Plagiarism)
 •          یافتن ژورنال مناسب برای مقاله مربوطه ...

مهمترین دلیل برای شرکت در این دوره آموزشی

در این دوره آموزشی، برخلاف بسیاری از آموزش های رایج، بر روی تمامی مولفه ‏های ششگانه ذکر شده، تمرکز خواهد گردید.
در شرایط فعلی، نمی توان موفقیت در انتشار را بدون توجه به تمامی مولفه‏ های تاثیرگذار، عملی دانست !!!

آیا در این «دوره آموزشی»، تمامی انواع مقالات آموزش داده خواهد شد ؟!؟

- خیر! آموزش تمامی مولفه‏ های ششگانه برای تمامی انواع مقالات، مستلزم آموزش طولانی مدت است !!!
- در این دوره آموزشی، عمدتاً بر روی دو دسته از انواع مقالات مطالعات مقطعی و مورد شاهدی، تمرکز خواهیم نمود!

این دوره آموزشی، به چه گروه هایی توصیه می شود ؟

- تمامی پژوهشگران جوان، دانشجویان (دکترای تخصصی، دکترای حرفه‏ای، کارشناسی ارشد و حتی کارشناسی) که به تازگی وارد عرصه پژوهش شده و بطور جدّی میخواهند در این وادی بدرخشند و برتر از همقطاران خود باشند !
تمامی متخصصین، اعضای هیات علمی و پژوهشگران باتجربه ‏ای که قصد دارند ضمن آشنایی با روندهای نوظهور در حیطه‏ های متدولوژی، تاثیرات این روندها، بر عرصه ‏های پژوهشی رشته خود را شناسایی نموده و منبعد، با کیفیت ترین مقالات خود را بنویسند!
پژوهشگرانی که از ردّ مقالات خود در ژورنال های هدفگذاری شده، خسته شده‏ اند و نمیخواهند مقالات خود را فقط محدود به ژورنالهای گروههای سوم و چهارم حیطه خود (Q3 یا Q4) منتشر نمایند!

سرفصل های دوره:

بخش انتخاب موضوع یا عنوان
- آشنایی با مفهوم دانش موجود یا Current Knowledge، شکاف دانش یا Knowledge Gap و آشنایی با نشانگرهای عینی هر یک از این مفاهیم!
- چگونه موضوعات مبتنی بر Hot Topics (موضوعات یا عناوین جذّاب) را شناسایی نماییم؟
- نشانگرهای عینی Hot Topics چیست؟ و چه مواردی را باید در این گونه موضوعات رعایت نماییم؟
- چه آیتم هایی را باید در «انتخاب عنوان در مقالات» مد نظر قرار داده و رعایت نماییم ؟!
بخش پیش نیازهای متدولوژیک
-  آشنایی با پیش‏نیازهای متدولوژیکی که برای دستیابی به یک «مقاله با کیفیت» باید آنها را مد نظر قرار دهیم؟
-  مفهوم نظری و عملی موضوعات نوظهور متدولوژیک زیر چیست؟ و چگونه باید آنها را در پژوهشها و بویژه در مقالات مد نظر قرار دهیم: 
 •       رعایت اصل «پیشین» در پژوشها / مقالات
 •          پیشگیری از رویکردهای Data driven approach
 •         طبقه‏ بندی اهداف پژوهش به دو دسته «اولیّه» و «ثانویّه» و پیش‏نیازهای مهم هر یک از دو دسته
 •         اهمیت داشتن «پروتکول پژوهش» و راهکارهای مهمی از قبیل «اشتراک پروتکول» یا «ثبت پروتکول»

بخش پیش نیازهای آماری 

-  آشنایی با پیش ‏نیازهای آماری که برای دستیابی به یک «مقاله با کیفیت» باید آنها را مد نظر قرار دهیم؟

- مفهوم نظری و عملی موضوعات نوظهور آماری زیر چیست؟ و چگونه باید آنها را در پژوهش ها و بویژه در مقالات مد نظر قرار دهیم: 
 •       رابطه بین اهداف اولیّه با «روشهای آماری اولیه» و «یافته ‏های اولیه»
 •          پیشگیری از چالشهای Multiple testing و پیشگیری یا تصحیح آن
 •        توجه به محاسبه و گزارش دهی شاخص های «اندازه اثر» یا Effect Size و انتخاب شاخص مناسب با توجه به شرایط مقاله و تفسیر مناسب آن
 •         توجه به مفهوم «معنی داری بالینی / عملی» و استفاده از آن در تفسیرهای نهایی
بخش نگارش مقدمه مقاله 
- چگونگی نگارش خلاصه «شواهد موجود مرتبط» در بخش های آغازین مقدمه
- آشنایی با «ارزیابی نقّادانه» مقالات مشابه قبلی و توجه به موضوع «مزیّت / مزیّتهای نسبی» در نگارش محتوایی «مقدمه» مقاله!
- آشنایی با «قالبهای آماده ...» نگارش برخی وضعیت های رایج در «مقدمه مقالات» از قبیل «فقدان شواهد»، «شواهد ناهمخوان / ضد و نقیض» یا Inconsistency یا Contraversy، «ضعف های متدولوژیک در مطالعات قبلی ...» و ...
-  چگونگی نگارش بخش «بررسی متون» در مقدمه
- چگونگی نگارش بخش «اهداف» در مقدمه

 

 بخش نگارش متد مقاله 

- آشنایی با قالبهای مختلف Sub-section های زیرمجموعه «متد» مقالات و انتخاب بهترین ساختار
- چگونگی نحوه نگارش «متد» در سه الگوی رایج؛ خلاصه (در شرایطی که مقاله حاصل از پروتکول، قبلا منتشر شده)، کامل و داده‏ های ثانویه (مقالات حاصل از داده ‏های مطالعات اولیه بزرگ ...) !
- نحوه نگارش Sub-section های مهم بخش «متد» در مقالات: 
 •        زیربخش آغازین
 •         آزمودنی ها و معیارهای ورود و خروج
 •             متغیرهای مهم (مستقل، وابسته، مخدوشگرها و ...)
 •             ابزار جمع ‏آوری داده ‏ها ...
 •             روشهای آماری و سایر زیربخش ها بنا به نوع مقاله ...

 

بخش نگارش یافته های مقاله 
- آشنایی با پاراگراف ها یا Sub-section های زیرمجموعه «یافته ‏ها» در مقالات و تشریح منطق سیستماتیک این زیربخشها بر اساس رویکردهای جدید (روندهای نوظهور)
چگونگی تنظیم جداول و انواع نمودارها در مقالات مختلف
چگونگی تدوین و تکمیل فلوچارت های رایج در انواع استانداردهای نگارشی مانند STROBE و ...
نحوه نگارش یا تدوین Sub-section های مهم بخش «یافته ‏ها» در مقالات: 
 •        زیربخش توصیفی یا دموگرافیک
 •          جدول (1)
 •        یافته‏ های اولیه یا تاییدی (Confirmatory)
 •          یافته‏ های ثانویه یا اکتشافی (Exploratory)
 •         یافته‏ های متعاقبی یا Post-hoc
 •         تحلیل حساسیّت

 

بخش نگارش بحث مقاله  

 

- آشنایی با پاراگراف ها یا Sub-section های زیرمجموعه «بحث و نتیجه‏ گیری» در مقالات و تشریح منطق سیستماتیک این زیربخش ها بر اساس رویکردهای جدید (روندهای نوظهور)

- نحوه نگارش یا تدوین Sub-section های مهم بخش «یافته‏ ها» در مقالات: 

 •       خلاصه سازی یافته‏ ها
 •         مقایسه یافته ‏های مقالات مختلف
 •        تشریح دلایل و مکانیسم تفاوت یافته ‏ها
 •        نقاط قوت و محدودیت های مطالعه
 •       نتیجه‏ گیری

  نگارش سایر بخش های مقاله  

 

-  چگونگی نگارش «رفرنس ها» و «چکیده» در مقالات

نحوه نگارش یا تدوین cover letter در مقالات و آیتم های مهمی که باید در آنها درج گردد.

- نحوه تنظیم «پیوست» و مندرجات آن در مقالات

- تصمیم گیری در مورد استفاده از راهکار «پیش چاپ» یا Preprint در انواع مقالات: 

  

سایر موضوعات مهم

 

- انتخاب ژورنال هدف : 

 •        چه ژورنال / ژورنال هایی ؟
 •       چه زمانی ...؟ 

 - انتخاب داور / داوران :

 •      چگونه داوران را انتخاب نماییم ؟
 •      با چه معیارهایی ...؟

- سایر موضوعات مهم در نگارش مقالات و ...

شهریه ثبت نام وبینار

 

گروه

شرایط فراگیران

مبلغ شهریه

-

شهریه بدون تخفیف (ثبت نام کنندگان 4 فروردین 1402 و یا بعد از این تاریخ ...)

1،000،000 تومان

A

فراگیرانی که حداقل در یکی از دوره ‏های آموزشی قبلی بنده، شرکت نموده (غیر از دوره‏ های آموزشی مندرج در گروه D)، مشروط به اینکه حداکثر تا پایان روز چهارشنبه 24 اسفند 1401، شهریه خود را واریز فرمایند: (30 درصد تخفیف)

700،000 تومان

B

فراگیرانی که حداقل در یکی از دوره ‏های آموزشی قبلی بنده، شرکت نموده، لیکن ثبت نام و واریز شهریه خود را بین روز پنجشنبه 25 اسفند تا پایان روز پنجشنبه 3 فروردین 1402، انجام دهند: (20 درصد تخفیف)

800،000 تومان

C

فراگیرانی که هیچیک از شرایط دو گروه A و B را نداشته، اما حداکثر تا پایان روز پنجشنبه 3 فروردین 1402، شهریه خود را واریز فرمایند: (10 درصد تخفیف)

900،000 تومان

D

فراگیرانی که در یکی از دوره ‏های قبلی «متدولوژی مدرن»، «نگارش مقالات پایه» یا «دوره نگارش مقالات حاصل از مطالعات مقطعی»، بصورت آنلاین یا آفلاین ثبت نام نموده‏اند، مشروط به اینکه حداکثر تا پایان روز پنجشنبه 3 فروردین 1402، شهریه خود را واریز فرمایند: (50 درصد تخفیف)

500،000 تومان

 

برنامه جلسات وبینار نگارش مقالات علمی با رویکردهای مدرن 02-1401

جلسه

روز و تاریخ

ساعت

1

پنجشنبه 25 اسفند ماه 1401

12:00 – 9:00 صبح

2

شنبه 27 اسفند ماه 1401

12:00 – 9:00 صبح

3

یکشنبه 6 فروردین ماه 1402

12:00 – 9:00 صبح

4

پنجشنبه 17 فروردین ماه 1402

12:00 – 9:00 صبح

جلسات 14-5

هر هفته پنجشنبه ‏ها (از 24 فروردین به بعد تا پایان دوره)

12:00 – 9:00 صبح

نحوه ثبت نام

ثبت نام از مسیر www.researchware.org/shop 

ابتدا گروه ثبت نامی خود را مطابق جدول شهریه‏ ها مشخص نموده و پس از تماس با پشتیبان آکادمی، جناب آقای امامی (09335510340)، و با راهنمایی ایشان و دریافت کد تخفیف (در صورتی که مشمول می شوید) واریز شهریه خود را بصورت آنلاین انجام دهید.

 

ثبت نام در گروه تلگرامی اطلاع رسانی کلیه دوره های آموزشی دکتر کشتکار:

@amarafzar2011

نظرات

۵
از ۵
۱ مشارکت کننده
شما هم می‌توانید در مورد این کالا نظر بدهید.
ثبت نظر
 • دوره ای مفید برای نگارش مطالعات مشاهده ای
  الهام | ۰۲/۰۴/۰۷
  این دوره برای نگارش مقالات مشاهده ای کیس کنترل و مقطعی بسیار بسیار مفید است. نکته ی مهم در مورد این دوره(مشابه تمامی دوره های قبلی) به روز بودن مطالب می باشد. تدریس مطالب به صورت منسجم و هدفدار همراه با بررسی مقالات و حل تمرین باعث افزایش بازده و درک بهتر مطالب شده است. قددران زحمات استاد کشتکار گرامی هستم.

نظر شما راجع به این محصول چیست؟

وبینار نگارش مقالات علمی با رویکردهای مدرن
چه امتیازی به این محصول میدهید.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید