​​info@researchware.org             

​​​آکادمی پژوهش‌افزار

دوره آموزشی پیشرفته انواع مدل های رگرسیونی با استفاده از نرم افزار STATA ورژن 17 (با امکان پرداخت اقساطی)

گروه هدف


دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (کلیه رشته ‏های علوم پزشکی، علوم انسانی، علوم پایه و ...)

اعضای محترم هیات علمی زیرمجموعه علوم پزشکی (بهداشت، توانبخشی، علوم پایه و ...) علوم انسانی و ...

متخصصین بالینی، دستیاران تخصصی و فوق تخصصی رشته ‏های مختلف علوم بالینی

پژوهشگران مراکز تحقیقات علوم پایه، بالینی، علوم بهداشتی، پرستاری، تغذیه، توانبخشی و ...

پژوهشگران حیطه علوم انسانی، مدیریت، علوم اجتماعی و سایر گرایشهای مرتبط

در این دوره آموزشی، چه مباحثی تدریس می شود ؟

انواع مدلهای رگرسیونی بهمراه زیرشاخه‏ های آنها شامل :

 • مدلهای رگرسیون خطی:
  • مدلهای رگرسیونی کلاسیک با روش LSM
  • مدلهای رگرسیونی پایدار
  • مدلهای رگرسیونی وزنی براساس واریانس
 • مدلهای رگرسیون لجستیک:
  • مدلهای رگرسیون لجستیک برای پیامدهای دو وضعیتی
  • مدلهای رگرسیون لجستیک برای پیامدهای رتبه ‏ای
  • مدلهای رگرسیون لجستیک برای پیامدهای اسمی چندسطحی
  • مدلهای رگرسیون لجستیک برای داده‏ های همسان شده یا Matched
 • مدلهای رگرسیون کاکس (برای داده ‏های بقاء)
 • مدل رگرسیون پواسون
 • مدل رگرسیون لگاریتمی دوجمله ‏ای
 • مدل رگرسیون پروبیت
 • مدل رگرسیونی Restricted Cubic Spline Reg.
 • مدلهای رگرسیونی مختلط Mixed Regression Models برای دو پیامد کمی و دووضعیتی

سرفصل های دوره به تفکیک دروس مختلف برنامه ریزی شده

 • درس اول: مروری سریع بر مباحث آمار پایه و آشنایی با محیط نرم افزار Stata ver. 17 و کار با این نرم افزار
  • آشنایی با روشهای رگرسیونی و پایه مباحث رگرسیون در آمار کاربردی
  • آشنایی با امکانات و توانايي های Stata در تحلیل آماری
  • آشنايي با ساختار سينتاکس در نرم افزار Stata و یادگیری شیوه سینتاکس نویسی

 

 • درس دوم: رگرسیون خطی و کاربرد آن در انواع پژوهشها
  • آشنايي با جایگاه کاربردی رگرسیون خطی در انواع مطالعات پژوهشی
  • یادگیری رگرسیون تک متغیره و چند متغیره
  • آشنايي با شیوه کاربرد و تفسیر کوواریتهای طبقه‏ بندی شده (اسمی یا رتبه ‏ای) و برهمکنش (اینتراکشن) در مدلهای رگرسیون خطی
  • آشنایی پیشفرضهای آماری رگرسیون خطی و نحوه ارزیابی آنها در شرایط عملی
  • نحوه برخورد با شرایط عدم برقراری پیشفرضهای آماری در رگرسیون
  • نحوه کاربرد و اجرای Robust Regression
  • آشنایی با روش رگرسیونی وزنی مبتنی بر واریانس (در شرایط عدم برقراری پیشفرض ثبات واریانس: WLS vs OLS)

 

 • درس سوم: رگرسیون لجستیک و کاربرد آن در انواع پژوهشها
  • آشنايي با رگرسیون لجستیک کلاسیک (Binary Logistic R.) و پیشفرضهای آماری مربوطه
  • آشنایی با انواع زیرمجموعه روشهای رگرسیون لجستیک و کاربرد آنها
  • آشنایی با ضریب رگرسیون مدلهای رگرسیون لجستیک (OR) و تفسیر آنها در خروجیهای رگرسیون لجستیک
  • آشنایی با روش رگرسیون لجستیک شرطی برای داده ‏های Matched
  • آشنایی با روش رگرسیون لجستیک رتبه ‏ای (Ordinal Logistic R.) برای پیامدهای رتبه ‏ای و تفسیر و کاربرد آنها
  • آشنایی با روش رگرسیون لجستیک اسمی (Multinomial Logistic R.) برای پیامدهای چندسطحی اسمی و تفسیر و کاربرد آنها
  • نحوه تنظیم خروجی (جداول و نمودار) در روشهای رگرسیون لجستیک در مقالات

 

 • درس چهارم: رگرسیون کاکس و کاربرد آن در داده‏های بقاء یا Time to Event :
  • آشنایی با داده های بقاء در پژوهشهای طولی (کارآزمایی، کوهورت و ...) و کاربرد آنها
  • آشنایی با منطق روش رگرسیون کاکس و شاخص ضریب رگرسیونی آن (HR)
  • آشنایی با انواع روشهای نموداری تحلیل بقاء (نمودار جدول عمر و کاپلان مایر)
  • آشنایی با تحلیلهای تک متغیره بقاء (آزمون Log-Rank و ...)
  • آشنایی با انواع تحلیلهای تک متغیره و چند متغیره رگرسیون کاکس و تفسیر آنها
  • آشنایی با مهمترین پیشفرض روش رگرسیون کاکس و نحوه ارزیابی آن و راه های برخورد در شرایط عدم برقراری پیشفرض مربوطه

 

 • درس پنجم: رگرسیون پواسون و کاربرد آن در انواع پژوهشها
  • آشنایی با پیامدهای شمارشی (count) و توزیع پواسون و کاربرد آن
  • آشنایی با روش رگرسیون پواسون در شرایط تک متغیره و چند متغیره
  • آشنایی با ضریب رگرسیون اختصاصی این روش (IRR) و تفسیر آن
  • آشنایی با رویکردهای مختلف کاربرد رگرسیون پواسون در شرایط مختلف
  • آشنایی با دو روش توسعه یافته مرتبط با رگرسیون پواسون (رگرسیون دوجمله‏ای منفی و Zero Inflated Poisson R.) و کاربرد آنها در شرایط عملی

 

 • درس ششم: استفاده از روشهای رگرسیونی در برخی مطالعات مقطعی برای دستیابی به شاخص اندازه اثر Prevalence Ratio (PR)
  • آشنایی با تحلیل کلاسیک در مطالعات مقطعی و دلیل ضعف این روش در برخی از مطالعات مقطعی
  • آشنايي با شاخص PR و تفسیر آن در مطالعات مقطعی و فواید این شاخص نسبت به OR
  • انواع روشهای رگرسیونی در دسترس برای گزارش شاخص PR در مطالعات مقطعی

 

 • درس هفتم: رگرسیون لگاریتمی دوجمله‏ ای و کاربرد آنها در انواع مطالعات پژوهشی
  • آشنایی با منطق روش رگرسیون لگاریتمی – دوجمله ‏ای و کاربرد آن در مطالعات طولی (کارآزماییها و کوهورتها)
  • آشنايي با انواع ضرایب رگرسیونی این روش (RR & RD) و تفسیر آنها در مطالعات
  • برتری برآورد شاخصهای RR و RD از مسیر این روش در مقایسه با محاسبات جداول دو در دو و ...

 

 • درس هشتم: رگرسیون پروبیت و کاربرد آنها در انواع مطالعات پژوهشی
  • اشتراکات بین رگرسیون لجستیک و رگرسیون پروبیت و تمایز بین این دو روش از منظر کاربردی
  • آشنایی با روش رگرسیون پروبیت در شرایط تک متغیره و چند متغیره
  • آشنايي با تفسیر و کاربرد ضریب رگرسیونی اختصاصی این روش و تفاوت آن با OR و RR
  • یادگیری کاربرد این روش در پژوهشهای حیطه‏های مختلف

 

 • درس نهم: رگرسیون درجه سوم موسوم به Restricted Cubic Spline R.
  • آشنایی با RCS Reg. در انواع پژوهشها، بویژه مطالعات دارای داده‏ های «مقدار-پاسخ» یا Dose - Response
  • آشنایی با نحوه ترسیم نمودارهای تبیین کننده پیامد در مقابل یک متغیر مستقل کمی (دوز و ...) بمنظور درک بهتر این روش در انواع پژوهشها
  • یادگیری نحوه اجرای این روش در شرایط تک متغیره و چندمتغیره
  • آشنایی با ضریب رگرسیونی این روش و تفسیر آن در شرایط عملی

 

 • درس دهم: مدلهای رگرسیونی مختلط یا Mixed Linear / Non-linear Regression
  • آشنايي با محدودیت روشهای رگرسیونی کلاسیک در داده‏ های با سنجش طولی یا repeated measures
  • آشنایی با جایگاه کاربرد روشهای رگرسیونی مختلط در انواع پژوهشها و برتری این مدلها نسبت به روش RM-ANOVA
  • یادگیری استفاده و کاربرد روشهای رگرسیونی مختلط در شرایط تک متغیره و چندمتغیره
  • اجرای روشهای رگرسیونی مختلط برای پیامدهای «کمی» و «دووضعیتی»
  • نحوه گزارش دهي روشهای رگرسیونی مختلط در مقالات (متن، جداول و نمودارها)

این دوره آموزشی، برای چه افرادی مناسب است ؟

این دوره آموزشی، برای این گروهها، بسیار مناسب است:

 1. کلیه محققینی که میخواهند علاوه بر روشهای پایه و مقدماتی، با روشهای بسیار پرکاربرد رگرسیونی در انواع پژوهشها (اعم از مطالعات مشاهده‏ای و یا مداخله‏ ای و ...)، آشنا شده و از این روشها در مقالات خود استفاده نمایند.
 2. کلیه افرادی که در گروه «تحلیلگران داده» یا Data Analyst دسته بندی میگردند و یا افرادی که قصد دارند از طریق ارتقاء دانش و مهارتهای Data Analysis ، از کسب پوزیشنهای شغلی آکادمیک یا غیرآکادمیک (در انواع سازمانها یا شرکتهای مختلف داخلی و بین المللی)، بهره‏مند گردند.
 3. کلیه علاقمندان به داوری انواع مقالات، بخصوص داوری مقالات حرفه ‏ای برای ژورنالهای با رتبه بالا در رشته ها و حیطه ‏های مختلف .
 4. کلیه پژوهشگران، دانشجویان و اعضای هیات علمی علاقمند به کار تحلیل آماری داده ‏های ثانویه (داده ‏های در دسترس در مطالعات پژوهشی مشهور یا داده‏ های Publicly Available و یا موارد مشابه ...) که در شرایط امروز خود یک گنجینه بزرگ و ارزشمند در اختیار پژوهشگران مختلف است (متاسفانه محققین ایرانی از این گنجینه بسیار بسیار محدود استفاده مینمایند ...)
 5. کلیه پژوهشگران شاغل (یا همکار) در مراکز تحقیقاتی مختلف داخل و خارج کشور که قصد دارند بطور حرفه ‏ای وارد فرایند تحلیل آماری داده‏ های مطالعاتی از قبیل کوهورتها، سامانه‏ های ثبت بیماری یا پیامدهای سلامتی، کارآزمایی های بزرگ چندمرکزی و یا مطالعات مشابه، گردند.

این دوره آموزشی، مشتمل بر چند ساعت آموزش است و برنامه برگزاری جلسات، چگونه است؟

این دوره آموزشی، شامل 70  ساعت آموزش نظری و عملی بوده که کلیه جلسات آموزشی بصورت آنلاین (غیرحضوری) برگزار خواهد گردید. در هر هفته 3 ساعت آموزش پیش بینی شده (سه‏ شنبه هر هفته) که در این جلسات  3 ساعته، مباحث نظری و  عملی بصورت توامان آموزش داده میشود.

این دوره آموزشی، از روز سه ‏شنبه 16 مرداد ماه سال 1403 آغاز میگردد. ضمناً مطابق روال همیشگی دوره های آموزشی آنلاین آکادمی پژوهش ‏افزار، روزهای برگزاری جلسات یک دوره آموزشی، روزهای ثابتی در هفته تعیین میگردد، در این دوره نیز، هر هفته روزهای سه‏ شنبه از ساعت 20 (8 شب) تا 23 (11 شب)، زمان برگزاری جلسات اصلی خواهد بود.

همچنین در این دوره آموزشی نیز، به روال سایر آموزشها، یک گروه تلگرامی، بمنظور اطلاع رسانی برگزاری جلسات و همچنین طرح سوالات احتمالی و دریافت پاسخ (توسط مدرس) و یا طرح اشکالات و ابهامات و پاسخ به آنها و ...، ایجاد خواهد گردید.

در این دوره آموزشی، چه محتوا یا مستنداتی در اختیار فراگیران قرار داده میشود ؟

در این دوره آموزشی، مواد و مستندات آموزشی زیر، در اختیار کلیه شرکت کنندگان قرار خواهد گرفت:

الف) کل فایلهای حاوی اسلایدهای کارگاه

ب) فیلم رکورد شده از اسکرین کامپیوتر مدرس (صوتی تصویری یا فرمت فیلم) که شامل صدای مدرس بر روی توضیحات وی در خصوص مطالب اسلایدها یا کار بر روی نرم ‏افزار یا .... بوده و دارای کیفیت HD میباشد. این فیلمها در بستر سامانه اسپات پلیر در اختیار شرکت کنندگان، قرار میگیرد.

ج) فایلهای دیتای سناریوها یا کارهای عملی، بهمراه خروجی یا output برنامه STATA

د) تمرینهای عملی و راه حلهای مربوط به آنها

ه) مقالات کاربردی که در کلاس ارائه یا در باره آن بحث میشود. معمولاً این مقالات، دارای حداقل یک نکته کاربردی برای استفاده و بهره برداری فراگیران است.

چگونه میتوانم در این دوره آموزشی، ثبت نام نموده و در آن شرکت نمایم ؟

شهریه کل این دوره آموزشی 70 ساعتی مجازی (آنلاین)، مبلغ 6،000،000 تومان است. البته این مبلغ بدون احتساب تخفیف ها بوده و برای علاقمندان و شرکت کنندگان این دوره آموزشی مبالغ تخفیفی در نظر گرفته شده است که برای اطلاع از جزئیات آن، به جدول 1 مراجعه نمایید.

 

جدول 1) جدول شهریه ‏های دوره پیشرفته روش های رگرسیونی با Stata ver. 17، به تفکیک شرایط علاقمندان (شهریه بدون تخفیف 6،000،000 تومان)

 

 

گروه

شرایط فراگیران

مبلغ شهریه

مبلغ اقساط

 

A

شرکت کنندگان دوره ‏های مختلف آمار کاربردی (دوره هشتم تا شانزدهم)  مشروط به اینکه حداکثر تا پایان روز یک‏شنبه 14 مرداد ماه 1403، شهریه کامل یا قسط اول خود را واریز نمایند. (تخفیف 30%)

4،200،000 تومان

اول: 2،500،000

دوم: 1،700،000

 

B

شرکت کنندگانی که مشمول شرایط مندرج در گروه A نبوده، لیکن حداقل در یکی از دوره ‏های قبلی آکادمی پژوهش افزار، شرکت داشته‏ اند، مشروط به اینکه، ثبت نام و واریز شهریه کامل یا قسط اول خود را تا حداکثر تا پایان روز یک‏شنبه 14 مرداد ماه 1403، انجام دهند. (تخفیف 20%)

4،800،000 تومان

اول: 2،800،000

دوم: 2،000،000

 

C

شرکت کنندگانی که مشمول هیچیک از شرایط مندرج در گروه های A و B نبوده، لیکن شهریه کامل یا قسط اول خود را حداکثر تا پایان روز یک‏شنبه 14 مرداد ماه 1403، واریز نمایند. (تخفیف 10%)

5،400،000 تومان

اول: 3،200،000

دوم: 2،200،000

D

شرکت کنندگانی که از روز دو‏شنبه 15 مرداد ماه 1403 یا بعد از این تاریخ تا پایان آذر ماه 1403، شهریه خود را واریز نمایند. (بدون تخفیف)

6،000،000 تومان

امکان ثبت نام اقساط وجود ندارد

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده

اولین نفری باشید که نظر می‌دهید

ثبت نظر

نظر شما راجع به این محصول چیست؟

دوره آموزشی پیشرفته انواع مدل های رگرسیونی با استفاده از نرم افزار STATA ورژن 17 (با امکان پرداخت اقساطی)
چه امتیازی به این محصول میدهید.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید