​​info@researchware.org             

​​​آکادمی پژوهش‌افزار

وبینار فشرده محاسبه حجم نمونه و توان آماری در پژوهشهای پرکاربرد (مبتنی بر انواع مطالعات)

5 واقعیت مهم در باره «یادگیری مباحث نمونه ‏گیری و حجم نمونه»

 

واقعیت شماره (1): 

 آیا می دانید در طول 5 سال اخیر بین 70 تا 90 درصد داوران مقالات، حداقل یک سوال یا کامنت مرتبط با مباحث «نمونه گیری» یا
«محاسبه حجم نمونه یا توان آماری»
، از نویسندگان مقالات، پرسیده‏ اند ؟!؟

واقعیت شماره (2): 

 آیا می دانید در حیطه ‏های علمی از قبیل، علوم انسانی (روانشناسی، علوم اجتماعی، مدیریت و ...)، راهکار مرسوم و رایج استفاده از نوموگرام یا فرمول کوکران برای برآورد حجم نمونه (مورد استفاده پژوهشگران کشورمان)، توسط ژورنال های بین ‏المللی راهکار پذیرفته شده ‏ای نیست ؟!؟

واقعیت شماره (3): 

 آیا می دانید بیشترین تغییرات در منطق، رویکرد و روشهای محاسبه حجم نمونه و توان آماری، در مطالعات مداخله ‏ای صورت گرفته است و بدون در نظر گرفتن این تغییرات، شانس انتشار مقاله خود را در ژورنالهای معتبر، از دست خواهید داد؟!؟

واقعیت شماره (4): 

 آیا می دانید در مقالات معتبر امروزی، پژوهشگران عمدتاً از راهکار محاسبه حجم نمونه با نرم ‏افزارها یا ماژول های نرم‏ افزارهای معتبر استفاده
می کنند ؟!؟
واقعیت شماره (5): 

 آیا می دانید در تمامی استانداردهای نگارش انواع مقالات، در بخش متد، آیتم نحوه محاسبه حجم نمونه و مولفه ‏های تعیین کننده آن باید با جزئیات آورده شود ؟!؟

 

مروری بر اشکالات شایع در حیطه نمونه‏ گیری ... :

 تجربه سال های متعدّد فعالیتهای پژوهشی و آموزشی مدرس دوره نشان می دهد که متاسفانه اشکالات رایج پژوهشگران کشورمان در این حیطه، فقط محدود به «محاسبه حجم نمونه» نبوده، بلکه مقوله‏ های مهمی از قبیل «طراحی برنامه نمونه ‏گیری مناسب»، «انتخاب گزینه بهینه در طرح نمونه‏ گیری»، «اجراء یا پیاده‏ سازی طرح نمونه‏ گیری» و از همه مهمتر، «نگارش بخشهای مرتبط با نمونه‏ گیری در مقاله» ..... نیز، باید مورد توجه جدّی قرار گیرد. حال بمنظور شفافیّت بیشتر، به برخی از این موارد، بعنوان نمونه، اشاره مینماییم:
 

سناریوی 1: «نمونه‏ گیری» در یک مطالعه مقطعی

هر چند محاسبه حجم نمونه در مطالعات مقطعی توصیفی، نسبتاً ساده است. اما برای مطالعات مقطعی توصیفی و تحلیلی، این چنین نیست!
طراحی «روش نمونه‏ گیری مناسب»، چه در مطالعات مقطعی جمعیتی و چه غیرجمعیتی، از پیچیدگی های نسبتاً زیادی برخوردار است. متاسفانه در اکثر موارد، پژوهشگران کشورمان، قادر به گزینه بهینه برای انتخاب روش نمونه‏ گیری نبوده و یا نمی توانند از گزینه انتخابی خود در زمان داوری، دفاع نمایند.
در بسیاری از این دسته از مطالعات، انتخاب «روش نمونه‏ گیری»، تاثیراتی ژرف بر روی بخشهای مختلف پژوهش خواهد داشت، تا آنجایی که حتی روش تحلیل آماری شما را نیز تحت تاثیر قرار میدهد (مانند روش تحلیل داده‏ های پیمایشی !!!)

سناریوی 2: «نمونه ‏گیری» در یک مطالعه مداخله‏ ای

در بسیاری از این مطالعات، متاسفانه دو مفهوم «نمونه ‏گیری تصادفی» با «تخصیص تصادفی»، اشتباه گرفته میشود و این سرآغازی است بر سیکل معیوب طراحی در این مطالعات ... !!!
در بیشتر ژورنالهای معتبر، منطق مرسوم یا سنتی محاسبه حجم نمونه در این مطالعات (منطق استفاده از یافته‏ های مطالعات مشابه)، دیگر پذیرفتنی نیست و رویکردهای جایگزینی مانند استفاده از «معنی‏ داری بالینی / عملی» یا شاخص «اندازه اثر» باید مورد استفاده قرار گیرد !!!
قضاوت و تفسیر در این مطالعات، با مفاهیم فوق گره خورده است و دیگر نمیتوان به «محاسبه حجم نمونه» در این مطالعات، بعنوان یک فعالیت مستقل از سایر بخشهای مطالعه، نگاه کرد !!!

این دوره آموزشی چه تفاوتی با دوره ‏های قبلی دارد؟

  در این دوره آموزشی، نحوه محاسبه حجم نمونه و راهکارهای عملی مربوطه، برحسب انواع مطالعات پژوهشی پرکاربرد
آموزش داده می شود !

سرفصلهای دوره :

 درس اول: پیش ‏نیازهای متدولوژیک مهم و بنیادی در طراحی و اجرای نمونه ‏گیری مناسب:
- تنظیم اهداف به تفکیک اولیه و ثانویه (تفکیک پیامدها و ...)
- تعیین نوع متغیّر / متغیّرهای مهم و مورد نیاز برای محاسبه حجم نمونه
- آشنایی و یادگیری سایر ملاحظات متدولوژیک مهم در فاز طراحی ...
 درس دوم: روش ها و رویکردهای رایج در محاسبه حجم نمونه مطالعات مداخله‏ ای (انسانی) :
- آشنایی با فرمولهای محاسبه حجم نمونه در انواع رایج کارآزمایی ها (براساس پیامدها)
- رویکرد استفاده از «معنی ‏داری بالینی / عملی» یا «حداقل تفاوت مهم» در محاسبه حجم نمونه
- رویکرد استفاده از شاخص «اندازه اثر» تغییرات یا روابط در محاسبه حجم نمونه
- رویکرد استفاده از «یافته‏ های تجربی (مطالعات مشابه)» در محاسبه حجم نمونه
درس سوم:  رویکردهای رایج در محاسبه حجم نمونه مطالعات مقطعی (توصیفی / توصیفی تحلیلی) :
- آشنایی با «فرمولهای پایه» در محاسبه حجم نمونه مطالعات مقطعی توصیفی و مرور عوامل موجود در فرمولها
- آشنایی با «فرمولهای پایه» در محاسبه حجم نمونه مطالعات مقطعی تحلیلی و مرور عوامل موجود در فرمولها
- نحوه تطبیق سازی حجم نمونه مورد نیاز در اهداف توصیفی و اهداف تحلیلی
- یادگیری محاسبه حجم نمونه در مطالعات مقطعی با نرم ‏افزارهای G*power و Stata
درس چهارم:   رویکردهای رایج در محاسبه حجم نمونه مطالعات مورد شاهدی و کوهورت :
- آشنایی با «فرمولهای پایه» در محاسبه حجم نمونه مطالعات مورد شاهدی، کوهورت و مرور عوامل موجود در فرمولها
- آشنایی با نحوه محاسبه حجم نمونه در مطالعات مورد شاهدی یا کوهورت در شرایط خاص (ارزیابی روند، پیامدهای بقاء، تحلیلهای چندمتغیره و ...)
یادگیری محاسبه حجم نمونه در مطالعات مورد شاهدی یا کوهورت با نرم‏افزارهای G*power و Stata
درس پنجم:   رویکردهای رایج در محاسبه حجم نمونه مطالعات ارزش تشخیصی و مدل های پیش ‏بینی :
- آشنایی با منطق محاسبه حجم نمونه در مطالعات ارزش تشخیصی و مطالعات مدلهای پیش ‏بینی
- آشنایی با ماژولهای نرم افزار Stata برای محاسبه حجم نمونه در مطالعات ارزش تشخیصی به تفکیک اهداف اولیه مختلف
- آشنایی با ماژولهای نرم افزار Stata برای محاسبه حجم نمونه در مطالعات مدلهای پیش ‏بینی به تفکی انواع پیامدهای رایج (کمی، دو وضعیتی، بقاء ...)
درس ششم: رویکردهای رایج در محاسبه حجم نمونه مطالعات روانسنجی و ارزیابی پرسشنامه ‏ها :
- آشنایی با منطق محاسبه حجم نمونه در مطالعات سایکومتری (روانسنجی) بر حسب انواع شاخص ها یا زیرمجموعه‏ های مختلف این مطالعات
آشنایی با ماژولهای نرم افزار Stata برای محاسبه حجم نمونه در مطالعات روانسنجی به تفکیک روش های زیرمجموعه تحلیل های آماری (تحلیل عاملی، شاخص های روایی، انواع شاخص های پایایی و ...)
- آشنایی با ماژولهای نرم افزار Stata برای محاسبه حجم نمونه در مطالعات روانسنجی در شرایط تدوین یک پرسشنامه جدید یا ترجمه پرسشنامه موجود (برای فارسی زبانان و ...)

شهریه ثبت نام

گروه

شرایط فراگیران

مبلغ شهریه

 

شهریه بدون تخفیف (ثبت نام کنندگان 1 اسفند ماه و یا بعد از این تاریخ ...)

(بدون تخفیف)

 

1،100،000 تومان

A

فراگیرانی که حداقل در یکی از دوره ‏های قبلی آکادمی پژوهش افزار (یا آمارافزار)، شرکت نموده، مشروط به این که حداکثر تا پایان روز پنجشنبه 26 بهمن ماه، شهریه خود را واریز فرمایند:

(35 درصد تخفیف)

715،000 تومان

B

فراگیرانی که واجد شرایط گروه A نیستند، اما حداکثر تا پایان روز پنجشنبه 26 بهمن ماه، شهریه خود را واریز فرمایند:

(20 درصد تخفیف)

880،000 تومان

C

فراگیرانی که در یکی از دوره‏ های قبلی محاسبه حجم نمونه (دوره‏ های ششگانه قبلی)، شرکت نموده، مشروط به اینکه حداکثر تا پایان روز پنجشنبه 26 بهمن ماه، شهریه خود را واریز فرمایند: (50 درصد تخفیف)

550،000 تومان

نظرات

هنوز نظری ثبت نشده

اولین نفری باشید که نظر می‌دهید

ثبت نظر

نظر شما راجع به این محصول چیست؟

وبینار فشرده محاسبه حجم نمونه و توان آماری در پژوهشهای پرکاربرد (مبتنی بر انواع مطالعات)
چه امتیازی به این محصول میدهید.

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید